Βαταβάλη Φ., Μπαζάκα Χ., Παπαδοπούλου Γ. Β., και Υψηλάντη Ά. ‘Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34, Ιανουάριος 2022, σσ. 126-4, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1257.