Γουργιώτης Α., Κυβέλου-Χιωτίνη Σ., και Λαϊνάς Ι. ‘Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34, Ιανουάριος 2022, σσ. 79-125, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1256.