Αγγελίδου Μ., και Στυλιανίδης Ε. ‘Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34, Ιανουάριος 2022, σσ. 37-78, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255.