Ανδρικοπούλου Ε. ‘Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 4, Μάιος 2004, σσ. 188-93, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.120.