Ψυχάρης, Ιωάννης. ‘Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 4, Μάιος 2004, σσ. 56-79, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.112.