Πετράκος, Γιώργος. ‘Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 4, Μάιος 2004, σσ. 6-31, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.110.