Δοξάκη Ε., και Παντελάδης Ι. ‘Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33, Ιούλιος 2021, σσ. 137-59, https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063.