Κομνηνού Ε., Γουργιώτης Α., και Σαπουνάκης Α. ‘Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33, Ιούλιος 2021, σσ. 82-115, https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1061.