Βεζυριαννίδου Σ., και Λαλένης Κ. ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33, Ιούλιος 2021, σσ. 36-63, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.1059.