Λαγαρίας Α., και Σαγιάς Ι. ‘Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33, Ιούλιος 2021, σσ. 10-35, https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1058.