Σκάγιαννης Π. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33, Ιούλιος 2021, σσ. 4-9, https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1057.