[1]
Γοσποδίνη Ά. και Μπεριάτος Η., ‘Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα ’διεθνο-τοπικο-ποιημένα’ αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 3, σσ. 72–97, Νοεμβρίου 2003.