[1]
Τραγάκη Α., ‘Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 113–132, Φεβρουαρίου 2021.