[1]
Κόκκαλη Ι., ‘Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 59–82, Φεβρουαρίου 2021.