[1]
Αναστασίου Ε. και Ντυκέν Μ.-Ν., ‘Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 29–58, Φεβρουαρίου 2021.