[1]
Λαλένης, Κωνσταντίνος και Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα, ‘Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 31, σσ. 94–118, Αυγούστου 2020.