[1]
Παπαθεοχάρη Θ. και Κοκκώσης Χ., ‘Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 23, σσ. 108–134, Φεβρουαρίου 2016.