[1]
Νιαβής Σ., Παπαθεοχάρη Θ., και Κοκκώσης Χ., ‘Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 23, σσ. 64–87, Φεβρουαρίου 2016.