[1]
Τσιλιμίγκας Γ., ‘Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 19, σσ. 80–105, Νοεμβρίου 2014.