[1]
Μπακούρος Ι. Λ., Γκιούρκα Π., και Φάλλας Γ., ‘Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 108–133, Νοεμβρίου 2007.