[1]
Αντωνοπούλου Α., ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 36, σσ. 86–129, Ιανουαρίου 2023.