[1]
Γουργιώτης Α., Λεοντούδης Γ., και Λιούμης Δ., ‘Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 36, σσ. 5–41, Ιανουαρίου 2023.