[1]
Καραγάνης Α. και Μιμής Ά., ‘Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 9, σσ. 104–121, Νοεμβρίου 2006.