[1]
Γεμενετζή Γ., Πισσούριος Ι., και Λαϊνάς Ι., ‘Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 38, σσ. 29–63, Νοεμβρίου 2023.