[1]
Λινάκη Ε. και Σερράος Κ., ‘Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 35, σσ. 122–156, Ιουνίου 2022.