[1]
Ντάφλου Α., ‘Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: o χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 35, σσ. 95–121, Ιουνίου 2022.