[1]
Χρυσομαλλίδης Χ., ‘Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 34, σσ. 5–36, Ιανουαρίου 2022.