[1]
Δοξάκη Ε. και Παντελάδης Ι., ‘Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 33, σσ. 137–159, Ιουλίου 2021.