[1]
Καραχάλης Ν.-Γ., ‘Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 33, σσ. 116–136, Ιουλίου 2021.