[1]
Κομνηνού Ε., Γουργιώτης Α., και Σαπουνάκης Α., ‘Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 33, σσ. 82–115, Ιουλίου 2021.