[1]
Πορτοκαλίδης Κ., ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 33, σσ. 64–81, Ιουλίου 2021.