[1]
Λαγαρίας Α. και Σαγιάς Ι., ‘Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 33, σσ. 10–35, Ιουλίου 2021.