Γοσποδίνη Ά. και Μπεριάτος Η. (2003) ‘Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα ’διεθνο-τοπικο-ποιημένα’ αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (3), σσ. 72–97. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98.