Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν. και Συρμαλή Μ.-Ε. (2021) ‘Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 133–155. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865.