Τραγάκη Α. (2021) ‘Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 113–132. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.864.