Ντυκέν Μ.-Ν., Κακλαμάνη Σ. και Καρκάνης Δ. (2021) ‘Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 83–112. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.863.