Κόκκαλη Ι. (2021) ‘Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 59–82. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.862.