Αναστασίου Ε. και Ντυκέν Μ.-Ν. (2021) ‘Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 29–58. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.861.