Κοτζαμάνης Β. και Ντυκέν Μ.-Ν. (2021) ‘Εισαγωγή’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), σσ. 4–5. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.859.