Ασπρογέρακας Ε. (2022) ‘Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα ’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), σσ. 181–211. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.853.