Νιαβής Σ. (2019) ‘Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), σσ. 157–181. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446.