Τσιώτας, Δημήτριος, Γεράκη, Μάρθα και Νιαβής, Σπύρος (2019) ‘Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), σσ. 98–156. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445.