Πολύζος Σ. (2019) ‘Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), σσ. 14–39. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.442.