Μιμής Ά. και Στάμου Μ. (2018) ‘Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (27), σσ. 4–20. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433.