Λαλένης, Κωνσταντίνος και Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα (2020) ‘Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), σσ. 94–118. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43.