Ασπρογέρακας Ε. και Καλλιώρας Δ. (2020) ‘Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), σσ. 62–93. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42.