Πετράκος G. (2020) ‘Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), σσ. 10–22. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.40.