Στεφανή Φ., Τσιλιμίγκας Γ. και Γουργιώτης Α. (2016) ‘Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), σσ. 135–150. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.371.