Παπαθεοχάρη Θ. και Κοκκώσης Χ. (2016) ‘Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), σσ. 108–134. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370.