Αρβανίτης Α. και Γιαννακοπούλου Σ. (2016) ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), σσ. 88–107. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.369.